• Báo cáo thuế giá trị gia tăng.

 • Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp.

 • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân.

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 • Báo cáo tài chính cuối năm.

 • Báo cáo đúng hạn, chính xác.

Giá: 300.000 - 700.000

 • Kiểm tra toàn bộ sổ sách kế toán.

 • Kiểm tra, điều chỉnh số liệu kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính đã nộp.

 • Kiểm tra các khoản chi phí, doanh thu...

 • Kiểm tra bảng lương, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế…

 • Kiểm tra các bảng khấu hao tài sản cố định, bảng phân bổ chi phí.

Giá: 200.000 - 2.500.000

 • Ghi chép sổ sách kế toán...

 • Lập báo cáo quyết toán thuế và báo cáo tài chính cuối năm...

 • Cam kết hoàn thành và nộp báo cáo tài chính cuối năm đúng hạn (Thời hạn nộp quyết toán thuế và báo cáo tài chính cuối năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính).

Giá thỏa thuận

Dịch vụ Kế toán trọn gói

 • Nhận bản sao chứng từ phát sinh trong tháng.

 • Kiểm tra, đối chiếu thông tin trên chứng từ với số liệu thực tế phát sinh.

 • Kiểm tra tính hợp lý của chứng từ dự vào các nguyên tắc kế toán thuế, điều chỉnh phát hiện sai sót.

 • Tiến hành các xử lý nghiệp vụ kế toán, cập nhật sổ sách.

 • Cân đối phát sinh, xác định kết quả kinh doanh hàng tháng.

 • Nộp tờ khai thuế, báo cáo thuế hàng tháng, theo quý, năm.

 • Tư vấn, thực hiện khai báo chi phí phát sinh theo dúng luật thuế.

 • Tổng kết, hoàn thiện sổ sách kế toán cuối năm.

Giá thỏa thuận